Zespół Szkół Chemicznych podejmuje systematyczne działania na rzecz tworzenia atmosfery sprzyjającej wszechstronnemu rozwojowi uczniów. Od wielu lat systematycznie w Szkole realizuje się projekty edukacyjne, np. „Zawodówki na start”, „Zawodowe horyzonty”. W ramach tych przedsięwzięć grupa beneficjentów projektu deklaruje corocznie chęć uczestnictwa w zajęciach laboratoryjnych z chemii.

W zaistniałych okolicznościach Szkolne Koło Laboratoryjne „RETORTA” stało się dla uczniów kształcących się w zawodzie „technik analityk” doskonałą formą uzyskania szerokich kompetencji do przyszłego studiowania na kierunkach medycznych, np. analityki medycznej, farmacji, kosmetologii oraz poznania rynku pracy podczas wycieczek zawodoznawczych do specjalistycznych firm.

Zajęcia edukacyjne z chemii farmaceutycznej realizowane będą w modułach tematycznych stanowiących odrębne całości niezależnie od realizowanego programu szkolnego. Użycie metod problemowych i poszukujących wpłynie pozytywnie na kształtowanie postawy badawczej uczniów. Duży nacisk kładziony na pracę w zespołach badawczych jest gwarantem tego, że uczniowie będą mogli rozwijać aktywność poznawczą oraz umiejętności praktyczne, np.

  • umiejętność pracy w zespole,
  •  przeprowadzanie eksperymentów chemicznych i stosownych analiz,
  • uczenie się przez odkrywanie,
  • umiejętność stosowania  technologii informacyjnej,
  • ćwiczenie dokładności i systematyczności.

Podczas zajęć członkowie Szkolnego Koła Laboratoryjnego „RETORTA” będą mieli dogodne warunki kształcenia swych umiejętności w preparatyce chemicznej substancji wykorzystywanych w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym oraz w zastosowaniu klasycznych metod analityki chemicznej i instrumentalnej do analizy preparatów farmaceutycznych. Pierwsze badania już rozpoczęto…    

październik            

         

© Copyright 2013 by B.G.