Biogeochemia (bio- + gr. ge ‘ziemia’ + gr. chemía) biol., chem. nauka zajmująca się badaniem obiegu w przyrodzie pierwiastków związanych z przemianami energii i materii zachodzącymi w organizmach żywych.

"Do wybitnych osiągnięć biochemii należy odkrycie struktury kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA), wyjaśnienie problemu przepływu informacji od genu do białka, określenie struktury przestrzennej i mechanizmów działania wielu cząsteczek białkowych oraz rozwikłanie głównych szlaków metabolicznych. Rozwój technologii DNA sprawił, że genom stał się dla nas otwartą książką, z której możemy odczytać jego bogatą i pełną niespodzianek historię. 

Biochemia ma głęboki wpływ na medycynę. Wyjaśniono podstawy molekularne wad powodujących niedokrwistość sierpowatą, zwłóknienie torbielowate, hemofilię i inne choroby genetyczne. Poznanie zasadniczych wad metabolicznych otwiera drogę do odkrycia i wprowadzenia skutecznych metod leczenia."

[chemia.bizhat.com]

Geochemiczny podział grupowy, różniący się od periodycznego układu pierwiastków, sprowadza zasadnicze zjawiska pierwiastków chemicznych do trzech podstawowych faktów: 1) obecność, lub nieobecność chemicznych lub radiochemicznych przeobrażeń danych pierwiastków w ciągu dziejów ziemi, 2) odwracalny, lub nieodwracalny charakter tego procesu, 3) obecność lub brak związków chemicznych, elementu budowy skorupy ziemskiej, względnie ilość atomów wchodzących w skład drobiny tegoż elementu. Wyróżnia się sześć geochemicznych grup: 1 ) gazy szlachetne, 2 ) metale szlachetne, 3 ) pierwiastki cykliczne, 4 ) pierwiastki rozproszone, 5 ) pierwiastki silnie radioaktywne, 6 ) pierwiastki ziem rzadkich. Zdolności połączeń chemicznych i procesy chemiczne mają wybitne znaczenie dla rozwoju dziejowego skorupy ziemskiej.

[gutenberg.czyz.org]

Biogeochemia jest tą specyficzną dziedziną geochemii, które łączy w sobie szereg zagadnień związanych z funkcjonowaniem człowieka w środowisku. Należą do nich:  geochemiczna klasyfikacja pierwiastków, środowisko i procesy migracji pierwiastków w przyrodzie, biosfera – ekosystemy, biomasa i produktywność ekosystemów, fotosynteza i chemosynteza, rozkład substancji organicznej, skład chemiczny materii żywej, migracja pierwiastków chemicznych w biosferze, geochemiczna rola biosfery, znaczenie wody w środowisku przyrodniczym, pierwiastki śladowe w glebach, roślinach i organizmach zwierzęcych na obszarach nie objętych bezpośrednim wpływem zanieczyszczeń, antroposfera - zanieczyszczenie środowiska pierwiastkami śladowymi, bioindykacja, zanieczyszczenie gleb, wód, powietrza atmosferycznego i roślin.

© Copyright 2013 by B.G.