Farmacja, farmaceutyka (p.łc. pharmacia z gr. pharmakeía od pharmakeúein ‘podawać lek’; gr. pharmakeutiké od phármakon ‘lek’) farm. nauka ogólna obejmująca wszystkie dziedziny wiedzy zajmujące się lekami, ich pochodzeniem, wytwarzaniem, badaniem, zastosowaniem, przechowywaniem, wpływem na organizm itp.

Farmacja, nauka o lekach. Zespół nauk obejmujący całokształt wiedzy o lekach. Do dziedzin ściśle związanych z farmacją należą:

  • chemia farmaceutyczna,

  • farmacja stosowana,

  • farmakognozja,

  • farmakologia.

Farmacja zajmuje się nie tylko aptekarstwem i przemysłową produkcją leków, lecz również doskonaleniem dotychczasowych i opracowywaniem nowych technologii produkcji leków, standaryzacją, klasyfikacją i kontrolą ich działania oraz jakości.

Farmakologia to nauka o mechanizmach działania środków leczniczych na organizm. Farmakologia zajmuje się wykrywaniem zmian, jakie zachodzą w czynnościach organizmu pod wpływem oddziaływania różnych substancji oraz ustalaniem, czy działają one leczniczo czy toksycznie. Farmakologia bada także zależności, jakie zachodzą pomiędzy nasileniem zmian, a dawką i sposobem wprowadzenia tych substancji do organizmu. Współcześnie farmakologia podejmuje także wiele innych badań, gdyż jest nauką głównie doświadczalną, silnie powiązaną z innymi naukami medycznymi i przyrodniczymi.

Toksykologia to  nauka zajmująca się badaniem substancji, które ze względu na swoje właściwości chemiczne i fizyczne wywierają szkodliwy wpływ na żywe organizmy lub powodują ich śmierć.

Bromatologia (z greckiego broma - pokarm i logos - nauka), nauka stosowana, badająca środki spożywcze pod względem wartości odżywczych, składu chemicznego, strawności i przyswajalności, zajmująca się również higieną produkcji żywności, jej przechowywania i przetwórstwa. Współczesna bromatologia obejmuje także badania nowych źródeł żywności i wpływu środowiska na jakość płodów rolnych oraz monitorowanie poziomu najbardziej rozpowszechnionych zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, które przechodzą ze środowiska do żywności. Ponadto bada i ocenia substancje dodawane do artykułów spożywczych oraz opakowania i aparaturę mającą kontakt z żywnością.

© Copyright 2013 by B.G.